การจัดทำแผนปฏิบัติการ/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
         14 – 15 พฤษภาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2” ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เพื่อชี้แจงแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษาแก่ผู้เข้าร่วมการอบรม ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 โดยมี นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในการอบรม
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น